بیانیه ی توسعه نرم افزار چابک

ما با توسعه نرم افزار در حال کشف راههای بهتر انجام آن هستیم
و به دیگران در انجام آن کمک می کنیم.
از این طریق به ارزش های زیر می توان رسید

افراد و تعاملات بالاتر از فرآیندها و ابزارها
نرم افزار کارا
بالاتر از مستند سازی جامع
همکاری مشتری
بالاتر از قرارداد کار
جوابگویی به تغییرات
بالاتر از پیروی یک طرح

با وجود اینکه در موارد سمت چپ ارزش هایی وجود دارد ولی
موارد سمت راست ارزش بیشتری برای ما دارند

ماخذ:http://agilemanifesto.org/iso/pr/manifesto.html

/ 0 نظر / 10 بازدید